Sunday 22nd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

User Register

Banner

IFPSM

.

 

IFPSM Affiliates

Banner

Adv. C.P.S.

.

 

PMI

.

 

TPQI

.

 

CPSM Interview

Banner

Download Newsletter

Banner
.

 
Banner

Sponsors

Banner
Banner

.

 

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ

 

C.P.K. Certified Purchasing Knowledge และ C.P.S. Certificate in Purchasing and Supply


 

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร C.P.K., C.P.S.

.
 • วุฒิบัตร C.P.K., C.P.S. เป็นการรับรองความรู้ในด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่สมาคมฯ ได้ออกให้กับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์
 • การอบรมโดยสมาคมฯ ที่เป็นสมาคมแห่งประเทศไทย และเป็นสมาคมวิชาชีพเฉพาะ ที่มีอายุกว่ายี่สิบปี อันเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม
 • อาจารย์ผู้สอนของสมาคมฯ ล้วนมากด้วยประสบการณ์และทำงานด้านนี้โดยตรง (Practitioner) มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ และการประยุกต์ในการทำงาน
 • หลักสูตร C.P.K., C.P.S. มีหลักและรากฐานเดียวกับหลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อทั่วโลก และยังเพิ่มลักษณะพิเศษต่าง ๆ ที่เหมาะกับลักษณะการจัดซื้อ การดำเนินธุรกิจ และกฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาะ
Last Updated on Tuesday, 08 February 2011 13:19
 

คนที่ได้รับวุฒิบัตรแล้วจะทำงานดีขึ้นไหม ต่างกับคนที่ไม่ได้อย่างไร

.
 • คนที่อบรม และสอบผ่าน นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน ในแบบที่เป็นมาตรฐานสากล มีการรับรองจากสมาคมวิชาชีพเฉพาะ มีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
 • ผู้ที่เข้าอบรม และสอบ โดยทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรอง
 • ผู้ที่ได้รับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ มีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี จะแสดงออกในการทำงานให้สมภาคภูมิ ให้สมกับการได้รับรอง ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับเกียรติอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 • สมาคมฯ กระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับการรับรอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดภายหลังจากที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
Last Updated on Tuesday, 08 February 2011 13:26
 

วางแผนให้ผู้ที่ทำงานทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ จนถึงผู้อำนวยการ มาอบรมและสอบในคราวเดียวกันเลยดีไหม

.
 • แนะนำแบ่งเป็น Phase โดยเริ่มจากอบรมและสอบในระดับหัวหน้าก่อน แล้วจึงค่อยมาในระดับผู้ปฏิบัติการ ในระหว่างนั้นหัวหน้าก็จะได้นำความรู้มาวางแผนการปรับปรุงงานหรืออาจจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ กันเองภายใน
 • หากจะจัดให้สอบในคราวเดียวกัน ขอให้คิดแผนเผื่อไว้ในกรณ๊ที่ ลูกน้องสอบผ่าน แต่หัวหน้าสอบไม่ผ่าน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเสียหน้า หรือทำให้หัวหน้ามีความรู้สึกไม่ดี
 • โปรดระลึกเสมอว่า การอบรมและการสอบนี้ สมาคมฯ ใช้แนวทางของมาตรฐานสากล ซึ่งประสบการณ์การทำงานของหัวหน้าอาจจะไม่ช่วยมากนัก อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ใช้วัดก็สามารถขจัดปัญหาของผู้ที่เก่งท่องจำ (แต่ไม่เข้าใจหลักการ) ออกไปได้ด้วย
Last Updated on Tuesday, 08 February 2011 13:31
 

จำเป็นไหม ผุ้ที่เรียนหลักสูตร C.P.S. จะต้องทำงานจัดซื้อเท่านั้น

.
 • ไม่จำเป็น ที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมบางท่านทำงานเกี่ยวข้องกับงาน โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน เช่น Warehouse หรือ Logistics Service Provider ก็เข้ามาอบรม และสอบหลักสูตร C.P.S. เหมือนกัน
 • เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ยกตัวอย่างความรู้ที่นอกเหนืองานจัดซื้อ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Import/Export การคำนวณปริมาณการเก็บสินค้าคงคลัง, ISO, MRP, JIT, TQM, ASEAN เป็นต้น
Last Updated on Tuesday, 08 February 2011 13:35
 

จะวางแผนเรียนหลักสูตร CIPS ต่อยอดจาก C.P.S. ได้ไหม

.
 • ไม่จำเป็นต้องผูกติดกัน แต่ถ้าหากจะวางแผนให้ต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่ดี
 • หลักสูตร CIPS เป็นหลักสูตรของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลาย ประเทศอังกฤษ ที่สมาคมฯ ได้นำเข้ามาเพื่อให้เป็นหลักสูตรระดับวุฒิบัตรอีกหลักสูตรหนึ่ง เป็นทางเลือกให้โดยเฉพาะกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเครื่องจักภพ และยุโรป
Last Updated on Tuesday, 08 February 2011 13:39
 

 

 

Banner

[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788