Friday 27th of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

 

โครงการวุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ

 

C.P.S. Certificate in Purchasing and Supply

 

สมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตร C.P.S. Certificate in Purchasing and Supply ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพราะเล็งเห็นว่าวิชาชีพจัดซื้อนั้นมีอยู่ในทุกหน่วยงาน แต่ในขณะนั้นยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่มีการจัดเรียนจัดสอน ในเรื่องการจัดซื้ออย่างเป็นหลักเป็นการเลย นักจัดซื้อต่างทำงานกันด้วยสามัญสำนึก จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้งานจากผู้ที่เคยทำงานมาก่อน ทำให้นักจัดซื้อขาดความมั่นใจ ขาดแนวทางในการพัฒนางานอย่างถูกต้อง

 

สมาคมฯ จึงริเริ่มพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรนี้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีหลักการ ถูกต้องตามหลักสากลเพื่อให้นักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ ได้มีสถานบันระดับชาติที่รองรับคุณวุฒิของนักจัดซื้อและเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกหรือพัฒนาบุคลากรของตน นอกจากวุฒิบัตร C.P.S แล้วยังได้เพิ่มหลักสูตรวุฒิบัตร C.P.K. Certified Purchasing Knowledge สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ในการจัดซื้อด้วย ปัจจุบันมีผู้สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร C.P.K. แล้วกว่า 2,000 คน และวุฒิบัตร C.P.S. ประมาณ 800 คน

 

วุฒิบัตร C.P.K. สอบเพียงวิชาเดียว คือ ความรู้ในการจัดซื้อ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่นักจัดซื้อทุกคนควรรู้ ส่วนวุฒิบัตร C.P.S. สอบเพิ่มอีก 2 วิชา (รวมเป็น 3 วิชา) โดยเพิ่มความรู้ในเชิงการวิเคราะห์และการบริหาร สมาคมฯมีการจัดอบรมและจัดสอบปีละ 3 ครั้ง รายละเอียดของแต่ละวิชา และตารางการจัดอบรม การสอบ สามารถดาวน์โหลดและติดตามได้ที่เวบไซด์สมาคมฯ 

หลักเกณฑ์การรับวุฒิบัตร


รายการ วุฒิบัตร C.P.S.
วิชาที่สอบ

1. วิชาความรู้เรื่องการจัดซื้อ

2. วิชากลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา


3. ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อจัดหา 


รับวุฒิบัตร

Certificate in Purchasing and Supply


 

ตัวอย่างวุฒิบัตร


วุฒิบัตร C.P.S.

(กรอบสีส้ม)

                

 

 

 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788