Sunday 22nd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

User Register

Banner

IFPSM

.

 

IFPSM Affiliates

Banner

Adv. C.P.S.

.

 

PMI

.

 

TPQI

.

 

CPSM Interview

Banner

Download Newsletter

Banner
.

 
Banner

Sponsors

Banner
Banner

.

แผนผังองค์กร

 

(Organization Chart)

 


 • นายกสมาคม
  • เป็นหัวหน้าบริหารกิจการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นตัวแทนในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นประธานในการประชุม
 • อุปนายกสมาคม
  • เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • เลขาธิการ
  • กำกับดูแลงานธุรการทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย ตลอดจนทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ
 • เหรัญญิก
  • ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม ประสานงานกับบริษัทรับทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • นายทะเบียน
  • ทำหน้าที่ปรับปรุงทะเบียนและข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้องทันกาล ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับ
 • ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
  • จัดระบบการเรียน การจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร C.P.S. และ C.P.K.
  • สนับสนุนให้มีการจัดทำตำราวิชาการ ในงานจัดซื้อให้ได้มาตรฐานระดับสากล
  • รณรงค์ให้นักจัดซื้อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพจัดซื้อในระบบซัพพลายเชน
  • รณรงค์และกระตุ้นให้นักจัดซื้อมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและมาตรฐานความรู้ของนักจัดซื้อให้เป็นที่ยอมรับต่อทุกสาขาอาชีพ
  • ประชาสัมพันธ์ให้นักจัดซื้อและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบว่าทางสมาคม ฯ มีการสอบรับรองความรู้ความสามารถของนักจัดซื้อ และทำการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกตลอดเวลา
  • พัฒนาหลักสูตรจัดอบรม และสอบเพื่อให้สมาชิกได้รับวุฒิบัตรระดับสูงขึ้น
 • ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่าย และทำการประชาสัมพันธ์สมาคมในต่างประเทศ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวิชาการ โดยนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ดัดแปลง และถ่ายทอดให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย
  • จัดให้มีการเรียนและสอบรับรองวุฒิบัตรนานาชาติ
  • รณรงค์ให้นักจัดซื้อตระหนักและขวนขวายในการเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
 • ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา
  • จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านงานจัดซื้อและซัพพลายเชนให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป
  • สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนวิชาจัดซื้อและซัพพลายเชนในรูปแบบต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
  • จัดหาและร่วมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านงานจัดซื้อและซัพพลายเชนให้แก่บริษัทเอกชนและองค์กรรัฐวิสาหกิจ
 • ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  • มีหน้าที่จัดกิจกรรมอื่นใดอันจะยังประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก เช่นการนำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมปฏิบัติการของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา รวมถึงจัดบริการทางวิชาการในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ เน้นหัวข้อประเด็นสำคัญในเชิงวิชาการจัดซื้อและซัพพลายเชน การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ ที่ทันต่อสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสมาชิกนักจัดซื้อ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก เช่น การออกร้านประชาสัมพันธ์สมาคมฯในงานต่างๆ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำกับดูแลเว็บไซด์ของสมาคมฯ อันเป็นช่องทางติดต่อรับข้อมูลจากสาธารณะ และเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงกิจกรรม และข่าวสารอื่นที่มีประโยชน์ออกสู่สมาชิกและสาธารณชน
  • จัดทำรูปแบบและเนื้อหาในเว็บไซด์ให้น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งค้นหาข่าวสาร ข้อมูล เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ของนักจัดซื้อ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกฯ และผู้สนใจทั่วไป
  • ตรวจตราดูแลข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการเมือง และให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียบประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
  • จัดหาผู้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย IT เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดูแลจัดการ web site และ กิจกรรมต่างๆของ IT
  • ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร องค์ความรู้  และ กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ผ่านช่องทาง อีเมล์,  เว็บไซด์ ของสมาคมฯ รวมทั้ง เว็บไซด์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ Social network ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหว  และ บุคคลอื่นๆได้รู้จักสมาคมฯ มากขึ้น

 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788