Sunday 27th of May 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


แผนผังองค์กร

 

(Organization Chart)

 


 • นายกสมาคม
  • เป็นหัวหน้าบริหารกิจการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นตัวแทนในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นประธานในการประชุม
 • อุปนายกสมาคม
  • เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • เลขาธิการ
  • กำกับดูแลงานธุรการทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย ตลอดจนทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ
 • เหรัญญิก
  • ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม ประสานงานกับบริษัทรับทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • นายทะเบียน
  • ทำหน้าที่ปรับปรุงทะเบียนและข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้องทันกาล ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับ
 • ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
  • จัดระบบการเรียน การจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร C.P.S. และ C.P.K.
  • สนับสนุนให้มีการจัดทำตำราวิชาการ ในงานจัดซื้อให้ได้มาตรฐานระดับสากล
  • รณรงค์ให้นักจัดซื้อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพจัดซื้อในระบบซัพพลายเชน
  • รณรงค์และกระตุ้นให้นักจัดซื้อมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและมาตรฐานความรู้ของนักจัดซื้อให้เป็นที่ยอมรับต่อทุกสาขาอาชีพ
  • ประชาสัมพันธ์ให้นักจัดซื้อและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบว่าทางสมาคม ฯ มีการสอบรับรองความรู้ความสามารถของนักจัดซื้อ และทำการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกตลอดเวลา
  • พัฒนาหลักสูตรจัดอบรม และสอบเพื่อให้สมาชิกได้รับวุฒิบัตรระดับสูงขึ้น
 • ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่าย และทำการประชาสัมพันธ์สมาคมในต่างประเทศ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวิชาการ โดยนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ดัดแปลง และถ่ายทอดให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย
  • จัดให้มีการเรียนและสอบรับรองวุฒิบัตรนานาชาติ
  • รณรงค์ให้นักจัดซื้อตระหนักและขวนขวายในการเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
 • ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา
  • จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านงานจัดซื้อและซัพพลายเชนให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป
  • สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนวิชาจัดซื้อและซัพพลายเชนในรูปแบบต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
  • จัดหาและร่วมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านงานจัดซื้อและซัพพลายเชนให้แก่บริษัทเอกชนและองค์กรรัฐวิสาหกิจ
 • ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  • มีหน้าที่จัดกิจกรรมอื่นใดอันจะยังประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก เช่นการนำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมปฏิบัติการของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา รวมถึงจัดบริการทางวิชาการในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ เน้นหัวข้อประเด็นสำคัญในเชิงวิชาการจัดซื้อและซัพพลายเชน การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ ที่ทันต่อสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสมาชิกนักจัดซื้อ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก เช่น การออกร้านประชาสัมพันธ์สมาคมฯในงานต่างๆ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำกับดูแลเว็บไซด์ของสมาคมฯ อันเป็นช่องทางติดต่อรับข้อมูลจากสาธารณะ และเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงกิจกรรม และข่าวสารอื่นที่มีประโยชน์ออกสู่สมาชิกและสาธารณชน
  • จัดทำรูปแบบและเนื้อหาในเว็บไซด์ให้น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งค้นหาข่าวสาร ข้อมูล เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ของนักจัดซื้อ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกฯ และผู้สนใจทั่วไป
  • ตรวจตราดูแลข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการเมือง และให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียบประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
  • จัดหาผู้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย IT เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดูแลจัดการ web site และ กิจกรรมต่างๆของ IT
  • ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร องค์ความรู้  และ กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ผ่านช่องทาง อีเมล์,  เว็บไซด์ ของสมาคมฯ รวมทั้ง เว็บไซด์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ Social network ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหว  และ บุคคลอื่นๆได้รู้จักสมาคมฯ มากขึ้น

 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788