Sunday 22nd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

PDF พิมพ์

 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (ชื่อเดิมคือ “ชมรมนักจัดซื้อไทย”) ก่อตั้งในกรุงเทพฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งในวันนี้ มีสมาชิกมากมายเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพทางด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2555 มีสมาชิกประมาณ 10,286 คน)

 

วิสัยทัศน์

  1. เป็นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
  2. เป็นสถาบันที่ออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้
  3. เป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้

แนวทางการบริหารจัดการสมาคมฯ

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกลุ่มสหภาพหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ สมาชิกของสมาคมฯคือผู้ประกอบวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไปที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการให้ก้าวหน้าและแข่งขันกับผู้อื่นได้ โดยเสริมสร้างให้สมาคมเป็นศูนย์ความรู้ที่จะถ่ายทอดวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ อีกทั้งเป็นศูนย์จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการทำงาน

การที่สมาคมฯประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนั้น ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนของสมาคมพันธมิตรในต่างประเทศ ที่ทำให้เราสามารถติดตามพัฒนาการล่าสุดของวงการจัดซื้อและซัพพลายเชนทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิด

 

โครงการอบรมสัมมนาและสอบรับวุฒิบัตร

สมาคมฯมีหลักสูตรอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในบริษัทและนอกบริษัท เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในวงการวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน มีความรอบรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

ในปี 2535 สมาคมฯ ได้มีการลงนามร่วมมือกันกับสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (NAPM - National Association of Purchasing Management) ให้ความสนับสนุนโครงการ C.P.M. (Certified Purchasing Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) โดยมีศูนย์อบรมและจัดสอบในประเทศไทย ปัจจุบัน NAPM ใช้ชื่อใหม่ว่า สถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM - Institute for Supply Management)


ต่อมาในปี 2537 สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรของตนเองเพื่อจัดสอนและสอบเพื่อรับวุฒิบัตร C.P.S. (Certified Purchasing Specialist) และ ประกาศนียบัตร C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge) ซึ่งได้รับความสนใจและความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าพอใจ (มีผู้สอบผ่านโครงการนี้ประมาณ 1,000 คนแล้ว ณ ต้นปี 2547)


นอกจากนั้นในปี 2543 เราได้ร่วมมือกับศูนย์การค้านานาชาติ ของสหประชาชาติ และสมาคมพันธมิตรทั้งหลายจากประมาณ 30 ประเทศ จัดการอบรมกลุ่มวิชาของ IPSCM – International Purchasing & Supply Chain Management และเราเป็นประเทศแรกที่ได้จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรในระดับต่าง ๆ ได้แก่ Certificate in IPSCM, Advanced Certificate in IPSCM, และ Diploma in IPSC ได้อย่างสำเร็จดีเยี่ยมกว่าทุกประเทศในโครงการ


ล่าสุดในปี 2546 สมาคมได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษในพระบรมราชินูปถัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์จัดการเรียนและการสอบเพื่อรับ Certificate in Purchasing and Supply และได้เริ่มดำเนินการในปี 2547 เป็นรุ่นแรก

 

จุลสารรายเดือน

สมาคมฯได้จัดพิมพ์จุลสารรายเดือนชื่อ “วิสัยทัศน์จัดซื้อและซัพพลายเชน” แจกจ่ายให้สมาชิกและผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า อันมีเนื้อหาหลากหลายในวงการจัดซื้อและซัพพลายเชน มีข่าวคราวและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจในวงการ


สัญลักษณ์ของสมาคมฯ

สมาคมฯมั่นใจในความสามารถและความตั้งใจจริงทั้งของคณะกรรมการและของสมาชิก ซึ่งจะช่วยกันสนับสนุนและทำให้สมาคมฯบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สัญลักษณ์รูปนกอินทรีซึ่งเป็นเจ้าแห่งนกทั้งปวง กำลังบินและคาบตะกร้าไว้ในปากนั้นแสดงให้เห็นถึงพละกำลัง การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแหลมคมและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788