Friday 27th of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

PDF พิมพ์

จรรยาบรรณหลัก

 

ข้อบังคับ

สมาชิกต้องไม่อ้างองค์การของตนหรืออํานาจหน้าที่ของสมาชิกทําให้ได้ประโยชน์ส่วนตน และต้องช่วยกันยกระดับฐานะของวิชาชีพการบริหารงานจัดซื้อและพัสดุให้สูงยิ่งขึ้น โดย

ก) คงไว้ซึ่งมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแห่งคุณธรรมในการติดต่อสัมพันธภาพทางธุรกิจของมวลสมาชิกทั้งหลายต่อทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การของสมาชิก

ข) สนับสนุนมาตรฐานความสามารถทางวิชาชีพของบุคคลทั้งหลายที่สมาชิกติดต่อด้วยให้สูงที่สุด

ค) ใช้ทรัพยากรที่สมาชิกรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การของตน

ง) ปฏิบัติตามข้อบังคับและโดยคํานึงถึง

1) กฎหมายของประเทศ

2) กฎมาตรฐานเมื่อปฏิบัติงานวิชาชีพของสมาคมฯ ดังแสดงไว้ต่อไปนี้และที่จะได้ประกาศใช้โดยสมาคมฯ เป็นครั้งคราวต่อไป

3) พันธะสัญญา

จ) ปฏิเสธและประณามการทําธุรกิจใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อพึงปฏิบัติ

ในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ สมาชิกฯพึงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) ต้องสําแดงผลประโยชน์ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เป็นส่วนตัวต้องสําแดงต่อองค์การของสมาชิก แม้ผลประโยชน์ที่ได้เป็นส่วนตัวนั้นอาจเนื่องมาจากหรือโดยเข้าใจของบุคคลอื่นว่าเนื่องมาจากการปฏิบัติที่เที่ยงธรรมของตัวสมาชิกในทุกด้านที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนก็ตาม

ข)รักษาความลับและเที่ยงตรงในข้อมูล ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่งานและต้องไม่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ข้อมูลข่าวสารที่แจกจ่ายออกไปตามหน้าที่ต้องเป็นจริงและยุติธรรม ไม่จงใจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด

ค) สภาพการแข่งขัน โดยพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์การของสมาชิกที่จะรักษาสัมพันธภาพกับผู้ขายตลอดไป การกระทําใด ๆ ที่กีดกันการปฏิบัติที่ดีต่อกันเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยุติธรรมในระยะยาวจะต้องหลีกเลี่ยง

ง) ของขวัญที่เกิดจากธุรกิจ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์และคุณธรรมของสมาชิกเองและขององค์การ ของขวัญอันเนื่องจากการทําธุรกิจต้องงดเว้นที่จะรับ ของขวัญที่รับได้ต้องมีมูลค่าเล็กน้อยที่สุด

จ) การรับเลี้ยง การรับเลี้ยงในระดับพอสมควรเป็นสิ่งที่รับได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับเลี้ยงจะต้องไม่ทําให้ตนตกอยู่ในฐานะที่ถูกถือว่าหรือโดยบุคคลอื่นถือว่ามีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอันเนื่องจากการรับเลี้ยงนั้น ระดับความถี่ของการรับเลี้ยงจะต้องไม่มากกว่าการเลี้ยงตอบแทนโดยองค์การของสมาชิก


ฉ) เมื่อใดที่สงสัยว่าของขวัญและการเลี้ยงใดที่ถูกเสนอให้นั้นจะรับได้หรือไม่ สมาชิกจะต้องปฏิเสธข้อเสนอนั้น หรือขอคําแนะนําเพื่อปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาของสมาชิก


หมายเหตุ แปลครั้งแรกเดือนสิงหาคม 2543 แก้ไขเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2546 โดยสุชาติ ประเสริฐสม อุปนายกสมาคมฯ ต้นฉบับเป็นของ IFPMM (International Federation of Purchasing and Materials Management) ที่ PSCMT เป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติให้นํามาใช้ได้

 

 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788